AVIZ 20.12.2019

AVIZ 20.12.2019

Condiții de participare la concurs:

La funcţia de director al instituţiei de învățământ preşcolar poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- are studii superioare universitare;
- are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
- cunoaşte limba română;
- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
- nu are antecedente penale;
- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare depun personal sau prin reprezentant (la sediul Primăriei com. Stăuceni, bir. 4), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs ce cuprinde următoarele acte obligatorii:
a) cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa nr. l la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învățământ general, în continuare Regulament) ;
b) copia actului de identitate;
c) copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
d) copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
e) copia carnetului de muncă autentificat;
f) curriculum vitae (modelul este specificat în anexa nr.2 la Regulament);
g) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
h) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.
În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.
Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.
În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.
În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la sediul Primăriei com. Stăuceni pe adresa: Stăuceni, str. A. Mateevici, nr. 13, biroul nr. 4.

Data-limită de depunere a actelor – 20 ianuarie 2020, ora 17.00
Date despre instituţia publică de învăţământ preşcolar:
a) Denumirea instituţiei preşcolare: Grădiniţa de copii „Sălcioara”
b) Adresa: com. Stăuceni, str. Grătieşti nr. 9A
c) Numărul de copii: 450 copii
d) Bugetul pe ultimii ani: 11200,0 mii lei (2019)
11307,8 mii lei (2018)
8998,4 mii lei (2017)
Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Caraman Angela nr.tel., telefon de contact: 022 326939 adresa electronică: info@stauceni.md
Bibliografia concursului
pentru ocuparea funcției de director al instituţiei preşcolare

ACTE NORMATIVE GENERALE
· Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
· Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr.159-162. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial;
· Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88-90/664 din 28.07.2000);
· Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
· Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind testarea integrităţii profesionale”;
· Hotărârea de Guvern nr. 208 din 31.03.1995 ,,Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1004 din 28.08.2008”.


MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR
· Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324 din 24 octombrie 2015, www.legis.md
· Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.861 din 07.09.2015;
· Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 404 din 16.06.2015;
· Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 944 din 14.11.2014;
· Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general, aprobate prin Ordinul MECC nr. 1124 din 20.07.2018;
· Standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate prin Ordinul MECC nr. 1124 din 20.07.2018;
· Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013;
· Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin Ordinul MECC nr. 62 din 23.01.2018;
· Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 454 din 31 mai 2012;
· Regulamentul instituției de învățământ preșcolar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.04 din 04 ianuarie 2011;
· Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin Ordinul nr. 235 din 25.03.2016;
· Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1096 din 30.12.2016;
· Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015;
· Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015;
· Instrucțiunea privind evaluarea şi dezvoltarea comportamentelor elevilor din învățământul primar şi secundar general, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 1090 din 29 decembrie 2016;
· Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.


PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
· Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89;
· Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflaţi în situații de risc și a copiilor separați de părinți;
· Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013.

ACTE LEGISLATIVE, NORMATIVE ŞI DOCUMENTE METODOLOGICE IN DOMENIUL EDUCATIEI INCLUZIVE:
· Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11 iulie 2011);
· Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 99 din 26 februarie 2015;
· Metodologia de organizare şi funcționare a Centrului de Resurse pentru Educaţia incluzivă din instituția de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 100 din 26 februarie 2015;
· Reperele metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învăţământ general, aprobate prin Ordinul MECC nr. 209 din 27 februarie 2018;
· Reperele metodologice privind activitatea psihopedagogului în instituțiile de învăţământ general, aprobate prin Ordinul MECC nr. 212 din 27 februarie 2018;
· Reperele metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învăţământ, aprobate prin Ordinul MECC nr. 02 din 02 ianuarie 2018;
· Reperele metodologice privind activitatea logopedului în instituțiile de învăţământ, aprobate prin Ordinul MECC nr. 01 din 02 ianuarie 2018;
· Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr.559 din 12 iunie 2015.


FINANȚARE
· Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
• Hotărârea de Guvern nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
• Hotărârea Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.