Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului Comunei Stăuceni.

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului Comunei Stăuceni.
Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului Comunei Stăuceni.

Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie a Consiliului Comunei Stăuceni.

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”,  Consiliul comunei Stăuceni  anunță inițierea elaborării proiectului de decizie

1. ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil;

 Proiectul deciziei se elaborează cu scopul alocarii mijloacelor financiare din soldul disponibil.

 Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

 Propunerile pot fi prezentate pînă la data de  30.08.2019, ora 08:30, la persoana responsabilă, Dna Raisa Racu, contabil șef, bir. 6,  inclusiv, prin poștă, la adresa: str. A. Mateevici, 13, comuna Stăuceni, mun. Chișinău,  și/sau electronic, la adresa de e-mail: stauceni1842@mail.ru.

 

 

 

                                                                             PROIECT

                                                                   

Decizia nr. 6/3     din 30 . 08  .2019

 

Cu privire la  alocarea mijloacelor

financiare .

 

Avînd în vedere necesităţile primăriei pentru a.2019, în conformitate cu art.27(2) din Legea RM nr.397-XV din 16.10.2003  „Privind finanţele publice locale”, în temeiul art. 14 (2) lit. (n) din Legea Republicii Moldova nr.436-XV1 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul comunei Stăuceni  DECIDE:

1.Se alocă mijloace financiare  bugetare  din soldul disponibil 940500 .00 lei conform anexa 1 .

 

2.Se alocă mijloace financiare pentru construcția canalizării de ape pluviale str.Unirii-str.Mateevici 2700000,00 lei, sursa de finantare vînzarea-cumpărarea terenurilor;

 

3.Se acceptă modificarea pct. 1 al Decizie Consiliului comunei Stăuceni nr.5/1 din 30.07.2019” Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil”, prin modificarea sumei înscrisă ironat după cum urmează: ”  871650.00 lei”.

 

4.Primarul comunei Stăuceni, Dl Valentin Sîtnic, va opera modificările de rigoare  în bugetul Primăriei comunei Stăuceni pe anul 2019, conform prevederilor prezentei decizii.

 

5. Comisia pentru buget, economie şi reforme, preşedinte d-na Margareta Simerețcii, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

 

Preşedinte al şedinţei:

 

Secretar al Consiliului                                          Natalia Turturica

 

                                                                                                               Anexă nr.1

la decizia Consiliului

 nr. 6/3 din 30.08 .2019

Alocarea mijloacelor financiare  din  soldulul disponibil

Nr.

d/o

Denumirea

ORG2

Cod program

funcția

activitatea

Cod ECO

Suma,

lei

 

Total

 

 

 

 

 

940500,00

1

Reparatia Gradinitei din s.Goianul Nou

07631

8802

0911

00199

311120

500000.00

2

Reparatia retelelor  de electricitate in  camin   din  str.Studentilor 6

11196

7502

0620

00331

222500

199300.00

3

Constructii metalice  la stadion

11196

8602

0812

00355

312110

241200.00