Concurs funcție publică vacantă

Primăria comunei Stăuceni anunță concurs pentru funcția publică vacantă de specialist principal responsabil de relațiile cu publicul și comunicare

Aug 16, 2021 - 11:24
Aug 19, 2021 - 07:51
 0  204
Concurs funcție publică vacantă
Anunț concurs !

Scopul general al funcţiei:

Asigură întreținerea și actualizarea datelor pe pagina oficială a Primăriei;
Asigurarea pregătirea materialelor pentru presa scrisă și audiovizual și asigurarea transparenței informaționale în activitatea
Întocmirea comunicatelor de presă, anunțurilor și informațiilor curente de interes public și publicarea pe pagina oficială a Primăriei și pe conturile acesteia în rețelele de socializare;
Implimentarea acțiunilor privind transparența în procesul decizional (publicarea anunțurilor despre consultările publice, organizarea dezbaterilor și audierilor publice, informarea despre rezultatele audierilor);
Organizarea conferințelor de presă și vizitelor de informare în contextul mediatizării activității Primăriei și Consiliului comunal;
Asigurarea protocolului pentru delegații din țară și străinătate, întocmirea și asigurarea realizării programului de vizită a acestora;
Perfectarea răspunsurilor, în limita competenței, la întrebările/ sesizările parvenite pe conturile rețelelor de socializare.   

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază

deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu, cunoașterea unei limbi de circulație internatională constituie un avantaj;
neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

 

Cerinţe specifice 

Studii: - superioare, de licență sau echivalente, specializate în jurnalistică, relații publice, comunicare

Experienţă profesională: obligatoriu, nu mai puțin de 1 an.

Cunoştinţe: calculator obligatoriu, limba rusă, legislația privind accesul la informație, transparența în procesul decizional, Legea presei, Codul audiovizualului;

Atitudini/Comportamente:  respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, credibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs: 

a)   formularul de participare (Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www.gov.md sau solicitat la sediul autorităţii publice)

b)   copia buletinului de identitate;

c)   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)   copia carnetului de muncă;

e)   certificatul medical, după caz;

f)   cazierul judiciar (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs – 03.09.2021

telefon – 022-326-939, 022- 326-670

e-mail – www.info@stauceni.md

adresa poştală – mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici 13, MD 4839

persoana de contact – Elena Buga                                                    


Bibliografia concursului:

 

Constituția Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova;
Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
Legea nr. 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
Legea nr. 243 din 26.10.1994 presei;
Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie;  
 Legea nr.239-XVI din 13.11.2008  privind transparenţa în procesul decisional.